Badania psychologiczne strażników gminnych i miejskich

Badania psychologiczne strażników gminnych i miejskich

Na podstawie art. 24 a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz. U. nr 123, poz 779, z póź. Zm.): ,,strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badana psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2010 r., Nr 150, poz 1012) określa m.in. podmioty uprawnione do przeprowadzania tego typu badań oraz zakres i tryb ich przeprowadzenia. Zgodnie z art. 2 w/w Rozporządzenia:

Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Badanie psychologiczne obejmuje:

- określenie przez psychologa sprawności intelektualnej,

- ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,

- określenie przez psychologa poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.